Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Eurofondy

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove.

Projekt je spolufinancovaný z nenávratno finančného príspevku.

Operačný program : Životné prostredie 
Spolufinancovaný fondom : Kohézny fond
Prioritná os : 2. Ochrana pred povodňámi
Operačný cieľ  : 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

 

Ciele projektu
Cieľ projektu Výrazné zníženie škôd spôsobených vylievaním potoka z koryta pri intenzívnych a návalových zrážkach a ochrana občanov a ich majetku v zátopovej oblasti.
Špecifický cieľ projektu 1 Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského a zabezpečenie prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodia.
Špecifický cieľ projektu 2 Zvýšenie atraktivity obce, ochrana životného prostredia, života a majetku občanov a majetku obce.

 

euro-fondy-1.jpg