oznamoznamoznamoznam Dolný Lieskov
Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Oznamy


Staršie oznamy

14.01.2018:Harmonogram vývozu plastov január - marec 2018

O B E C D O L N Ý   L I E S K O V

018 21 Dolný Lieskov č. 193

 

H A R M O N O G R A M

VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU - PLASTOV

Január – Marec 2018

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch:

Január
Február Marec
19.01.2018 - Dolný Lieskov
22.01.2018 - Tŕstie
23.02.2018 - Dolný Lieskov
26.02.2018 - Tŕstie
23.03.2018 - Dolný Lieskov
26.03.2018 - Tŕstie
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

08.07.2017:Hramonogram vývozu odpadu

O B E C D O L N Ý   L I E S K O V

018 21 Dolný Lieskov č. 193

 

H A R M O N O G R A M

ZVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU - PLASTOV

júl – december 2017

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch (vždy v piatok):

Júl
August September
21.07. 18.08. 14.09.
Od 09.00 do 11.00
Od 15.00 do 17.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 17.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

 

Október
November
December
20.10.
20.11 15.12.
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

06.07.2017:Informácie k voľbam do orgánov samosprávy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča su dostupné tu

31.01.2017:Upozornenie pre stavebníkov

Vážený občania,

- dňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákovno, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- dňa 23.6.2015 bola prijatá výhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplení niektorých zákonov

- dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

s účinnosťou odo dňa 01.07.2015


Celé znenie oznamu je možné najsť TU