village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
13.12.2021
Oznam o zmene termínu zasadnutia OZ - na deň 21. 12. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2021
Dátum zvesenia 13.12.2021
Názov Oznam o zmene termínu zasadnutia OZ - na deň 21. 12. 2021
10.12.2021
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke - Martina Hlaváčová
30.11.2021
Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2022 až 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2021
Dátum zvesenia 30.11.2021
Názov Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2022 až 2024
30.11.2021
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2021
Dátum zvesenia 30.11.2021
Názov Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu
29.11.2021
Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2021 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a zariadenia školského stravovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2021 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a zariadenia školského stravovania
29.11.2021
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov
29.11.2021
Návrh Štatútu Obce Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov Návrh Štatútu Obce Dolný Lieskov
29.11.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. ...../2021 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. ...../2021 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2021
Oznam o zákaze booslužieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2021
Dátum zvesenia 25.11.2021
Názov Oznam o zákaze booslužieb
22.11.2021
U P O V E D O M E N I E o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu podľa § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2021
Dátum zvesenia 22.11.2021
Názov U P O V E D O M E N I E o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu podľa § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
Prílohy
6dee3_VÝRUB.pdf
18.11.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - PHZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2021
Dátum zvesenia 18.11.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - PHZ
Popis Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) "Vývoz komunálneho odpadu v obci Dolný Lieskov" s prílohami. Predmetom zákazy je poskytovanie služieb v oblasti zberu, vývozu, zneškodnenia a zhodnotenia komunálneho odpadu podľa špecifikácie a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 výzvy. Dátum zverejnenia výzvy: 18. 11. 2021
12.11.2021
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.11.2021
Dátum zvesenia 12.11.2021
Názov Oznámenie o uložení zásielky
Popis Oznámenie o uložení zásielky na pošte občianke Lucia Kvasničková
21.10.2021
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2021
Dátum zvesenia 21.10.2021
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Popis Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke - Lucia Kvasničková
4.10.2021
Oznámenie - prerušenie prevádzky MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2021
Dátum zvesenia 4.10.2021
Názov Oznámenie - prerušenie prevádzky MŠ
Popis Oznam o prerušení prevádzky MŠ od 8. 10. 2021
22.9.2021
VÝKUP PAPIERA v obci Dolný Lieskov a Tŕstie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2021
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov VÝKUP PAPIERA v obci Dolný Lieskov a Tŕstie
21.9.2021
VÝKUP PAPIERA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2021
Dátum zvesenia 21.9.2021
Názov VÝKUP PAPIERA
Popis Oznám o výkupe papiera v obci Dolný Lieskov dňa 28. 9. 2021 (utorok)
7.9.2021
Pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2021
Dátum zvesenia 7.9.2021
Názov Pozvánka
28.8.2021
ZVEREJNENIE zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.8.2021
Dátum zvesenia 28.8.2021
Názov ZVEREJNENIE zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22.8.2021
Oznam o zatvorení Obecného úradu dňa 24. 8. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.8.2021
Dátum zvesenia 22.8.2021
Názov Oznam o zatvorení Obecného úradu dňa 24. 8. 2021
18.8.2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 24. 8. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.8.2021
Dátum zvesenia 18.8.2021
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 24. 8. 2021